Accessibility.GoToContent

Socialt ansvar

Inom alla områden fokuserar Scanbad på affärsdrivet samhällsansvar. Allt från vårt val av råvaror och leverantörer till våra interna processer och den sociala arbetsmiljön i företaget till leveranser av produkter. Vi har en formulerad miljöpolicy som vi följer i vårt arbete med att minimera miljö- och klimatpåverkan. Utifrån mottot att många små bäckar gör en stor bäck strävar vi efter att agera miljömässigt och socialt ansvarstagande i stort och smått. På våra arbetsplatser lägger vi stor vikt vid arbetsmiljö och socialt välbefinnande. På Scanbad fokuserar vi på mänsklig mångfald och mångfald.

Vi vill

 • Driv ett socialt ansvarsfullt företag
 • Var en bra partner som både konsumenter och återförsäljare kan välja med sinnesro och god magkänsla
 • Ta ansvar för samhället som vi är en del av.
 • Att vara en arbetsplats där våra medarbetare trivs och är stolta över att arbeta. Det ger arbetsglädje och därmed hög produktkvalitet.
 • Fokusera på att öka lokal sysselsättning genom tillväxt.
 • Skapa en dynamisk arbetsmiljö och locka kvalificerade medarbetare till regionen.
 • Engageras genom olika sponsringar både regionalt och lokalt.

Scanbads initiativ att driva en socialt ansvarsfull verksamhet

 • Vi stödjer utbildningssystemet och samarbetar med utbildningsinstitutioner både lokalt och regionalt. Vi erbjuder både studentutbildning, praktik och praktik.
 • Vi tar vårt ansvar för att få unga ut på arbetsmarknaden och erbjuder varje år studenttjänster inom försäljning, administration, inköp, lager mm. samt möjlighet att göra ett avslutande examensarbete inom vårt företag.
 • Vi tar ett aktivt ansvar för att integrera etniska minoriteter och människor som har svåra förutsättningar på arbetsmarknaden, till exempel personer med nedsatt arbetsförmåga.
 • I Scanbad finns utrymme för olika religioner och åsikter. Som företag är vi neutrala när det gäller religion. Vi är 11 olika nationaliteter fördelade på 220 anställda.
 • Vi är engagerade i det lokala samhället med sponsring.

Anti-korruption och ekonomisk uppförandekod

Scanbad är ett internationellt företag. Våra medarbetare har kontakt med både offentliga och privata organisationer, kunder och andra affärspartners både hemma och utomlands. Scanbad stödjer det internationella arbetet mot korruption.

Nolltolerans mot korruption och ekonomisk brottslighet

På Scanbad är vi fast beslutna att upprätthålla de högsta standarderna för integritet och arbetsetik bland våra anställda och inom alla verksamhetsområden. Vår anti-korruptionspolicy och dess uppförandekod gäller alla anställda som arbetar i Scanbad och dess dotterbolag. Dess syfte är att säkerställa och stödja beteende och arbetsmoral som kännetecknas av höga krav på personlig och organisatorisk integritet, både internt och externt i förhållande till affärspartners. Vår anti-korruptionspolicy vägleder anställda om deras nödvändiga beteende när de konfronteras med korruption, korrupta metoder eller korrupta uttalanden, och när de arbetar för att förhindra korruption.

Vad är korruption?

Korruption definieras som missbruk av anförtrodd makt för privat vinning. Det påverkar alla vars liv, försörjning eller lycka är beroende av människors integritet i en maktposition, det hotar samhällets stabilitet och säkerhet, och det undergräver demokratiska institutioner och värderingar.

Denna definition motsvarar begreppet korruption i den danska strafflagen och i internationella antikorruptionskonventioner, och den omfattar situationer där mutor tas och ges, samt andra former av aktiv eller passiv korruption.

Korruption är mest känd i form av mutor, bedrägerier, förskingring eller utpressning. Korruption innebär dock inte bara att pengar byter ägare; det kan också omfatta tillhandahållande av tjänster för att få förmåner, såsom förmånlig behandling, särskilt skydd, extratjänster eller snabbare handläggning av ärenden.

Vad är ekonomisk brottslighet?

Ekonomisk brottslighet anses i allmänhet omfatta följande brott; bedrägeri, elektronisk brottslighet, penningtvätt, finansiering av terrorism, mutor och korruption.

Finansiell etisk uppförandekod

Alla anställda på Scanbad och dess dotterbolag kommer att respektera och främja principerna i uppförandekoden nedan:

 • Vi kommer att undvika alla konflikter – verkliga eller potentiella – mellan personliga och/eller företagsintressen och det omgivande samhällets intressen.
 • Vi kommer inte att ge eller acceptera någon form av mutor.
 • Maktmissbruk. Vi kommer inte att försöka påverka någon genom maktmissbruk eller hot för egen vinning.
 • Vi kommer inte att lura, lura eller missbruka förtroende för att få orättvisa eller oärliga fördelar.
 • Förskingring. Vi kommer inte att missbruka tillgångar som anförtrotts oss.
 • Gåvor och tjänster. Vi kommer inte direkt eller indirekt att ge eller ta emot gåvor eller förmåner som kan påverka vår prestation eller bedömning. Detta inkluderar dock inte tillfälliga gåvor och mindre gåvor.
 • Nepotism och favoritism. Vi kommer inte att gynna vänner, familj eller nära personliga relationer vid rekrytering, inköp, konsulthjälp eller annan hjälp.
 • Vi kommer att upprätthålla rutiner och kontroller för identifiering och verifiering av affärspartners för att skydda mot ekonomisk brottslighet och penningtvätt.
 • Information och transparens. Vi kommer att se till att alla anställda är bekanta med denna policy.