Accessibility.GoToContent

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för Scanbad 

 

1. Generellt

 1. Följande allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från Scanbad, om inte annat uttryckligen avtalats mellan parterna.
 2. Köparens egen verksamhet eller eventuella inköpsavtal gäller endast om de godkänns skriftligen av Dansani.

2. Produkt- och prisinformation

 1. Information i produktinformation, broschyrer och prislistor är endast bindande i den mån den ingår som en uttrycklig del av parternas skriftliga överenskommelse.
 2. Ritningar, måttskisser och liknande är till sina detaljer icke bindande och konstruktionsändringar förbehålls. Prislistor, broschyrer och liknande kan ändras utan förvarning och reservationer tas för moms och prisändringar, tryckfel och slutsålda varor.
 3. Det är köparens ansvar att säkerställa att Scanbads produkter följer gällande lagstiftning i importlandet innan de tas i bruk.

3. Erbjudanden och beställningar

 1. Skriftliga erbjudanden är, om inte annat överenskommits, giltiga i 8 dagar.
 2. Alla erbjudanden är föremål för mellanförsäljning.
 3. Om ingen särskild acceptfrist anges i ett erbjudande, upphör erbjudandet efter 8 dagar.
 4. Alla priser som ges muntligt ska endast betraktas som gratiserbjudanden.
 5. Vid beställningar av större eller mindre kvantiteter än vad som anges i erbjudandet förbehåller sig Dansani rätten att göra ändringar i pris och leveransvillkor.
 6. Inget försäljnings- och leveransavtal föreligger förrän Scanbad har skickat en orderbekräftelse eller på annat sätt bekräftat avtalet skriftligen.
 7. Om Dansanis orderbekräftelse inte stämmer överens med köparens önskemål är det köparens ansvar att svara omedelbart. Om detta inte sker är orderbekräftelsen bindande.
 8. Erbjudanden, proformafakturor och annan tillhörande korrespondens är inte giltiga utan en faktisk orderbekräftelse.
 9. När orderbekräftelsen är slutgiltig är det fortfarande möjligt att ändra en beställning mot en avgift på 20 % av varans belopp. Specialbeställningar kan inte ändras.
 10. Vid annullering av beställningar förbehåller sig Scanbad rätten att ta ut en avgift på 20 % av beställningsbeloppet. Specialbeställningar kan inte avbokas.

4. Leverans

 1. De internationella villkoren "Incoterms 2020" gäller i alla leveransförhållanden mellan Dansani och köparen.
 2. Leveranstider är endast att betrakta som vägledande. Skulle förseningar uppstå har Dansani rätt att skjuta upp bekräftad leverans i upp till 30 dagar utan att köparen har rätt att häva beställningen.
 3. Eventuell delleverans är att betrakta som en självständig beställning vad gäller betalning.
 4. Alla leveranser är under förutsättning att leveransstället är tillgängligt på väg och köparen ansvarar för omedelbar avläsning och kontroll av den levererade beställningen. Vid misslyckad leverans till privatpersoner kommer köparen att debiteras ett belopp på DKK 500 för att täcka kostnader för misslyckad körning och omleverans.
 5. Köparen kan under inga omständigheter göra gällande skadeståndsansvar på grund av försenade leveranser.

5. Priser, skatter och avgifter

 1. Priser framgår av Dansanis vid var tid gällande prislista eller av skickad orderbekräftelse. Scanbads vägledande priser är inklusive moms och är därför endast giltiga i det land för vilket prislistan är särskilt upprättad. Om inte annat avtalats debiteras en separat leveransavgift för leveranser under landets tillämpliga minimigräns för fri frakt.
 2. Om inte annat avtalats skriftligen, beräknas priserna på de priser som gäller på beställningsdagen.
 3. Det är köparens ansvar att stå för kostnader för importtullar och andra liknande avgifter samt eventuella kostnader för godkännande av produkten, om inte annat skriftligen överenskommits.
 4. Dansani förbehåller sig rätten att ändra priser tills en giltig orderbekräftelse finns tillgänglig.

6. Betalning

 1. Betalningsfristen löper från fakturadatum, om inte annat avtalats.
 2. Dansani har rätt att kräva betalning kontant eller att köparen ställer betryggande säkerhet för betalning.
 3. Utan hinder av att köparen underlåter att ta emot varan vid avtalad tidpunkt är han skyldig att göra betalningen villkorad av leveransen som om leveransen skett.
 4. Vid försenad betalning förbehåller sig Scanbad rätten att ta ut ränta motsvarande 2 % av köpeskillingen per månad samt att hålla inne eventuella befintliga beställningar tills förfallen betalning har skett.
 5. Köparen har inte rätt att dra av kostnader från betalningen för eventuella anspråk som riktas mot Dansani, såvida detta inte tidigare har godtagits skriftligen av Scanbad. Reklamation berättigar inte heller köparen att hålla inne betalning för genomförd leverans. Köparen har också endast rätt att hålla inne betalning för eventuell delleverans av en beställning i förhållande till delleveransens storlek.

7. Äganderättsförbehåll

 1. Det sålda förblir Dansanis egendom tills full betalning skett, i den mån ett sådant förbehåll är giltigt enligt gällande lag.

8. Återlämna varor

 1. Varor kan endast returneras efter förhandsöverenskommelse med Scanbad, där ett returnummer tilldelas.
 2. Om inte annat avtalats är det en förutsättning för kreditering av returnerade varor att de är i oskadat skick, i obruten originalförpackning.
 3. Om inte annat särskilt avtalats står alla fraktkostnader i samband med returnerade varor för köparens räkning.
 4. Vid kreditering förbehåller sig Dansani rätten att kvitta en avgift på minst 20 % av fakturabeloppet samt kvitta fraktkostnader som Dansani ådragit sig vid retur.
 5. Specialbeställda varor kan inte returneras.
 6. Felbeställda standardvaror returneras inom 60 arbetsdagar från fakturadatum.
 7. Retursändningen ska ske inom 30 arbetsdagar efter utfärdandet av returnumret, varefter returrätten upphör.
 8. Varor som inte finns i vårt aktuella försäljningsmaterial kommer inte att returneras.
 9. Artiklar med inköpspris under 150 DKK exkl. Moms återbetalas inte.

9. Utredningsplikt och klagomål

 1. Det är köparens ansvar att undersöka varan omedelbart efter mottagandet.
 2. Om köparen enligt ovan hävdar att en leverans är otillräcklig eller bristfällig ska köparen informera Dansani om detta inom 7 dagar från mottagandet.
 3. Köparen är skyldig att informera Dansani om eventuella produktfel så snart det upptäcks, oavsett garantitidens längd. I händelse av underlåtenhet att följa detta förbehåller sig Dansani rätten att avvisa klagomålet.
 4. Transportskada ersätts endast om det vid mottagandet av godset har gjorts en motiverad reservation för skadan på fraktsedeln. En kopia av fraktsedeln skickas till Scanbad via fax eller e-post.
 5. Dansani ger 10 års garanti på tillverkningsfel på badrumsmöbler och 5 års garanti på handdukstorkar*. Garantin gäller endast vid normal användning. Om ett fel uppstår under garantitiden på grund av felaktig eller olämplig användning, felaktig montering eller normalt slitage förbehåller sig Dansani rätten att avslå reklamationen och fakturera köparen för kostnader som uppstått i samband med reklamationsbehandlingen.
 6. Vid retur av felaktigt levererade varor ska varan och emballaget framstå som oskadat. Varan returneras i originalförpackningen.
 7. Dansani tar inte emot reklamationer om produkterna vidarebearbetas eller på annat sätt ingår som en del av köparens produkt.
 8. Fakturor för eventuella direkta nettokostnader, som köparen kan finna att Scanbad måste täcka, accepteras endast efter skriftlig överenskommelse.
 9. Utöver ovanstående har köparen inga andra betalningsrättigheter och Dansani ansvarar aldrig för t.ex. rörelseförluster eller andra indirekta kostnader.

10. Personlig data

 1. Personuppgiftslagstiftningen är tillämplig i Scanbads kontakter med kunder och leverantörer.
 2. Dansani tar emot personligt identifierbar data från våra kunder, som är nödvändig för att fullfölja den försäljning som har gjorts. Det gäller både leveranser som skickas direkt till slutanvändare, men även i samband med reklamationer och annan kommunikation kring specifika beställningar.
 3. Det innebär att Dansani får information som slutanvändarens namn, adress, e-post, telefonnummer och ordernummer samt specifika leveransförfrågningar.
 4. För att vi ska kunna leverera beställningen till slutanvändaren är det nödvändigt att vidarebefordra samma information till vår transportör.
 5. Våra kunder är själva databehandlare för den information som lämnas vidare till Scanbad, varför ett databehandlaravtal inte behöver ingås.
 6. Information som lämnas till Scanbad kommer endast att användas för den aktuella leveransen eller reklamationen. Dansani använder inte informationen för något annat ändamål, t.ex. (men inte begränsat till) reklam och vidare kommunikation till kunden. Dansani vidarebefordrar inte information till obehöriga. Scanbads anställda instrueras i detta.
 7. På liknande sätt informeras Scanbads anställda om att personlig identifierbar information om dem utbyts med Dansanis kunder, leverantörer och affärspartners i allmänhet i handelssyfte.

11. Immateriella rättigheter

 1. Alla produktdesigner, ritningar och tekniska dokument som lämnas till köparen förblir Scanbads egendom. Produkterna får inte kopieras eller överlåtas till tredje part i syfte att kopiera. Brott mot detta innebär att Scanbad har rätt att kräva ersättning för alla kostnader, inklusive utebliven vinst.

12. Produktansvar

 1. För produktansvar gäller de regler som alltid är tillämpliga enligt lagen i användningslandet. Eventuellt produktansvar som inte är bestämt av lagstiftning, utan endast är en konsekvens av gällande praxis, accepteras således inte av Scanbad.
 2. Scanbad ansvarar aldrig för t.ex. rörelseförluster, förlorad arbetsinkomst och andra indirekta förluster.
 3. Scanbad ansvarar endast för skada om det kan dokumenteras att skadan beror på misstag eller vårdslöshet av Scanbad eller dess anställda och ansvarar inte för eventuella missförstånd av skriftliga instruktioner utarbetade av Dansani.
 4. I den mån Scanbad kan åläggas produktansvar gentemot tredje part, är köparen skyldig att hålla Dansani skadeslös för ansvar som går utöver ovanstående begränsningar.

13. Force majeure

 1. Följande omständigheter leder till ansvarsfrihet när de inträffar efter avtalets ingående och hindrar dess fullgörande eller gör det oskäligt betungande. Arbetskonflikt och alla andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, terror, oförutsägbar militär värnplikt, epidemier, naturkatastrofer, rekvisition, beslag, upplopp och oroligheter, begränsningar av drivkraft, brist på transportmedel, valuta restriktioner, allmän brist på varor, ingripande från statliga myndigheter eller EU samt brister och förseningar från Dansanis leverantörer som beror på några av de omständigheter som nämns i denna punkt.

14. Tvister och plats

 1. Eventuell tvist eller oenighet mellan Scanbad och köparen, som inte kan lösas genom förhandling, måste, om inte annat särskilt avtalats, avgöras enligt dansk lag och med en dansk domstol.

*Vår utökade produktgaranti gäller för produkter köpta efter 1/1-2021. För tidigare köpta produkter gäller en produktgaranti på 5 år.