Accessibility.GoToContent

 

Scanbad arbetar för att stödja FN:s globala mål

2015 antog FN:s toppmöte 17 mål för hållbar utveckling för världen fram till år 2030.
Med antagandet av de globala målen har världens länder förbundit sig att uppnå 17 ambitiösa mål som ska vägleda både rika och fattiga länder i kampen för att bekämpa ojämlikhet, tackla klimatutmaningar, utrota fattigdom och säkerställa bättre villkor när det gäller hälsa, utbildning , tillväxt och arbete för alla. FN:s globala mål är alltså ett uttryck för vårt delade globala ansvar och representerar världssamfundets mål att skapa en bättre värld.

Scanbad anpassar sin strategi till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat fyra mål som gör att vi kan bidra globalt på det mest givande sättet och vi arbetar kontinuerligt med flera av målen.

HÄLSA OCH TRIVSEL

Hos Scanbad strävar vi efter att våra medarbetare ska vara friska och känna god trivsel. Det gör vi bland annat genom att utforma bra jobb som inte ger onödigt hög arbetsbelastning för personalresurserna, trots kraven på ekonomisk tillväxt. Det undviker vi som arbetsplats genom att minska risken för otrivsel, stress och sjukfrånvaro.

 • Vi erbjuder personalmåltider, med fokus på hälsosam kost och samvaro mellan olika avdelningar
 • Vi erbjuder företagshälsovård, som ger möjlighet till individuell rådgivning och behandling
 • Vi stödjer hälsofrämjande aktiviteter, t.ex. jogging och cykling
 • Vi har en rökpolicy, som uppmuntrar medarbetarna att inte röka
 • Vi åker varje år på en gemensam studieresa för att söka yrkesmässig inspiration, stärka sammanhållningen och ägna oss åt fysisk aktivitet
 • Vi arbetar kontinuerligt för att minimera buller i både produktion och administration och har utarbetat riktlinjer för att minska bullret i öppna kontorslandskap
 • Både i våra kontors- och fabrikslokaler har vi har många och stora fönster, med ett naturligt ljusinfall och LED-belysning för en god dygnsrytm

HÅLLBAR ENERGI

Hos Scanbad ser vi det som självklart att ta ansvar för miljön. Därför vidtar vi kontinuerligt olika åtgärder som bidrar till att minska belastningen på miljön och klimatet.

Våra huvudfokusområden är att:

 • Utveckla våra produkter så att deras miljöpåverkan under tillverkning, användning och inte minst avyttring minimeras
 • Designa kvalitetsprodukter som är baserade på stolta danska hantverkstraditioner och kan användas under många år framåt Att köpa kvalitet skonar miljön från den belastning som frekventa byten innebär
 • Använda råvaror, vatten och energi effektivt för att minska vår påverkan på miljön
 • Begränsa emissioner, avfall och utsläpp från våra verksamheter
 • Upprätthålla höga säkerhetsstandarder för våra medarbetare och befrämja ansvarsfulla miljöattityder
 • Förbättra vårt miljöarbete i samarbete med våra medarbetare, leverantörer, kunder och andra samarbetspartners

BRA JOBB OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi garanterar en optimal psykisk och fysisk arbetsmiljö för medarbetarna, bl.a. arbetar vi målinriktat för att förbättra säkerheten och undvika olyckor på arbetsplatsen.

 • Vi inkluderar medarbetare från alla samhällsskikt och är stolta över att ha många olika etniska kulturer i vår organisation
 • Vi anställer människor med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning, bl.a. genom att erbjuda flexjobb och andra former av skyddat arbete
 • Dansanis personal garanteras anständiga löner och arbetsförhållanden i enlighet med gällande lag på området
 • Alla medarbetare och chefer bjuds in till ett årligt utvecklingssamtal, där en personlig handlingsplan för den kommande perioden utarbetas
 • För att upprätthålla en hög orienteringsnivå relativt medarbetarna hålls löpande avdelnings- och personalmöten
 • Vi låter personalen rotera mellan olika arbetsuppgifter under perioder med låg aktivitet istället för att permittera medarbetare
 • Vi erbjuder arbetsrotation för arbeten som tillåter detta
 • Vi erbjuder seniorjobb i mån av möjlighet
 • Vi tar löpande stickprover hos våra leverantörer för att garantera att de också erbjuder bra jobb

ANSVARSFULL FÖRBRUKNING OCH PRODUKTION

Hos Scanbad vill vi framställa våra produkter så att miljöpåverkan minimeras under tillverkningen. Vi använder råvaror, vatten och energi effektivt för att minska vår påverkan på miljön. Vi begränsar emissioner, avfall och utsläpp från våra verksamheter så mycket som möjligt.

Vi är hela tiden uppmärksamma på nya möjligheter att förbättra de miljömässiga kvaliteterna för våra produkter och produktionsmetoder.

 • Vi har installerat rörelsesensorer som minimerar elförbrukningen för belysning av utställningar
 • Vi har förbättrat isoleringen och minskat värmeförbrukningen i lagerlokalerna
 • Vi återvinner värmen i våra produktionslokaler
 • 95 % av allt avfall från produktionen sorteras för att kunna återanvändas
 • Vi utarbetar en frivillig avfallsredovisning för att minimera vår resursförbrukning så mycket som möjligt
 • Vi minimerar användningen av kartong och använder återanvändningsbar kartong och återvinningskartong
 • Vi stänger av datorer och bildskärmar när de inte används
 • Vi gör det enkelt att avskilja elektriska komponenter från våra produkter, för att minimera det avfall som ska hanteras som elektronikskrot
 • Vi begränsar innehållet av kemikalier och farliga ämnen i de elektriska komponenter som finns i våra produkter
 • Vi använder bara trä- och träfiberkomponenter från skogsbruk inom EU (som har regler för återplantering) i våra produkter