Accessibility.GoToContent

Medarbetare
– mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter

Scanbads "Code of Conduct" är ett regelverk för samarbetet mellan Scanbad och våra leverantörer. Kraven i vår "Code of Conduct" är baserade på kärnkonventionerna i ILO:s deklaration om grundläggande arbetsrättigheter och vi förväntar oss att våra leverantörer lever upp till dem. Spelreglerna ska säkerställa att alla våra produkter tillverkas på ett sätt som uppfyller vårt mål att agera ansvarsfullt gentemot alla grupper av intressenter. Vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners stödjer internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Scanbad erkänner FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (1948) och Internationella arbetsorganisationens åtta kärnkonventioner om grundläggande arbetsrättigheter (1998). Scanbad erkänner även World Trade Organizations (WTO) riktlinjer och rekommendationer och det är ett krav att våra leverantörer är medlemmar i WTO. Vi kräver också att våra leverantörer följer EU:s regelverk REACH och RoHS.

Vi vill

 • Vi strävar efter att etablera ett långsiktigt och hälsosamt samarbete med våra leverantörer till ömsesidig nytta för båda parter och i samband med att avtal ingås ingår en konstruktiv dialog med leverantörerna i processen.
 • Välj våra leverantörer och affärspartners utifrån kriterier som kvalitet, tillgänglighet, prestanda, pålitlighet, service och pris.
 • Basera vårt samarbete på ömsesidigt förtroende och vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners följer rättvisa och etiska affärsmetoder. Vi varken betalar eller tar emot mutor eller andra olagliga betalningar för att få eller behålla affärer.

Scanbads initiativ för att leva upp till vår "Code of Conduct"

 • Alla leverantörer till Scanbad-koncernen ska säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla anställda.
 • Anställda måste ha frihet att organisera sig och rätt till kollektiva förhandlingar i enlighet med gällande lagar.
 • De allmänt tillämpliga nationella eller lokala lagarna som rör anställning ska gälla för de anställda.
 • Arbetstiderna ska vara överenskomna mellan företaget och de anställda.
 • I företag med organiserade fackliga organisationer bör arbetstiden definieras genom kollektivavtal.
 • Alla barn har rätt till barndom och utbildning.
 • Leverantörer måste se till att deras företag inte anställer barn under 15 år eller barn under skolpliktsåldern.
 • Där nationell lag tillåter, får barn mellan 12 och 15 år utföra lättare arbete några timmar om dagen, förutsatt att detta inte bedöms skada deras fysiska eller psykiska hälsa och utveckling, och inte heller störa skolgången.
 • Scanbadkoncernen samarbetar inte med leverantörer som diskriminerar.
 • Scanbadkoncernen samarbetar inte med leverantörer som använder tvångsarbete. Scanbads målsättning är att alla leverantörer utanför EU ska bekräfta att de är bekanta med och följer vår "Code of Conduct". Samtidigt strävar vi efter att genomföra och dokumentera revisioner av leverantörer utanför EU.