Accessibility.GoToContent

Från värdebaserade attityder
för socialt ansvarsfulla handlingar

Scanbad vill skapa ramarna för hög arbetsglädje och vi har mycket fokus på medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det sker bl.a. genom att upprätthålla en hög säkerhetsstandard inom arbetsmiljöområdet, visa omsorg om individen och göra en särskild insats för att öka hälsa och säkerhet på företaget. Det gör vi bland annat genom att erbjuda sjukförsäkring till alla anställda strävar vi efter att minska antalet arbetsolyckor, begränsa användningen av kemikalier och förhindra slitage på grund av upprepade rörelser.

Vi vill

 • Vara en arbetsplats där nuvarande och framtida anställda vill arbeta på grund av de saker vi gör och hur vi gör saker.

 • Följa de danska och internationella lagarna om arbetstagarrätt och anställdas rättigheter. Scanbad stöder FN:s Global Compact i förhållande till arbetskraft.

 • Erbjuda en säker, hälsosam och inspirerande arbetsmiljö för att behålla och locka kvalificerade och engagerade medarbetare.

 • Löpande utveckla våra medarbetares professionella och personliga färdigheter.

 • Behandla våra anställda rättvist och göra vårt bästa för att försäkra oss om att beslut om anställning, lön och uppsägning baseras på relevanta och objektiva kriterier.

 • Sträva efter att skapa en mångsidig arbetsplats där anställda har olika kompetens och unika egenskaper. Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier på grund av religion, ras, hudfärg, kön, ålder, sexuell läggning eller politisk övertygelse

 • Behandla sökande med högsta respekt och sekretess och ej diskriminera dem på grundval av den information de ger oss och vi strävar efter att inte ställa frågor som kan uppfattas som diskriminerande.

Scanbads åtgärder för en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs

 • Vi utövar en personalpolitik, med betoning på arbetsglädje, omsorg om individen, trivsel, hälsa, säkerhet och socialt ansvar.

 • Vi fokuserar på mångfald hos våra anställda, eftersom vi tror att mångfald skapar värde både internt och externt. Vi fokuserar på mångfald med avseende på kompetens, utbildningsbakgrund, nationalitet, ålder och kön och väljer alltid den som är bäst lämpad för jobbet.

 • Alla anställda kallas till ett årligt MUS-samtal där vi utarbetar en personlig handlingsplan för den kommande perioden.

 • Alla nyanställda genomgår en introduktionsutbildning i bolaget för att säkerställa en bra start med nya uppgifter, introduktion till företagets strategi och värderingar, samt en allmän genomgång av vår organisation och medarbetarhandbok.

 • Vi följer arbetsmiljölagstiftningen och i våra arbetsplatsbedömningar (APV), som utförs minst vart tredje år, kartlägger vi både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. APV används för att kartlägga, prioritera och lösa problem på arbetsplatsen. Vår arbetsmiljöorganisation (AMO) representeras av medlemmar från både produktion och administration. Alla medlemmar har lagstadgad arbetsmiljöutbildning. AMO har 4 årliga möten, 1 årlig arbetsmiljödiskussion och 2 säkerhetsgenomgångar

 • Omsorgen om arbetsmiljön är integrerad i våra byggnader i Haderslev - till exempel i form av golvbeläggningar som skonar ben och fötter, massor av stora fönster med dagsljus som ger en bra dygnsrytm och temperaturreglerade produktionshallar för att förebygga sjukdomar.
 • Vi arbetar ständigt med att minimera buller såväl i produktion som administration.
 • Vi har formulerat riktlinjer för hur vi hanterar stress och hur vi kan förebygga stress och stressrelaterade problem i vårt dagliga arbete.
 • Vi stödjer hälsofrämjande aktiviteter.
 • Mat i vår matsal köps in och lagas till i enlighet med principerna för en sund kost. Vi strävar efter att minska matavfallet genom att fokusera på mängden mat vi producerar samt återanvänder matrester så långt det är möjligt
 • Vi har riktlinjer för rökning, som innebär att rökning inte är tillåtet inomhus.
 • Vi stöder en balans mellan arbete och privatliv. Om det periodvis finns ett behov av det, erbjuder företaget en hjälpande hand i form av flexibla arbetstider, kortare arbetstid, tjänstledighet, eller om möjligt, distansarbete.
 • Varje månad hålls personalmöten, där medarbetare löpande informeras om ekonomi och andra förhållanden.
 • Varje år åker vi på en gemensam studieresa för att få inspiration i arbetet och stärka sammanhållningen.
 • Vi ger bidrag till arbetskläder och säkerhetsskor erbjuds alla anställda i produktionen.